Optimus Acorro respecteert de privacy van haar bezoekers.

Privacy policy

Optimus Acorro respecteert de privacy van haar bezoekers.

Privacy policy

by admin

Optimus Acorro respecteert de privacy van haar bezoekers. De via deze website verkregen informatie en/of persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Optimus Acorro is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en zal de gegevens beheren overeenkomstig de hierop van toepassing zijnde wetgeving.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van haar dienstverlening legt Optimus Acorro persoonsgegevens vast voor de uitvoering van onze terugbelverzoeken, e-mail verkeer en/of het verlenen van overige diensten, zoals de administratie voor informatieaanvragen, afhandelingen van opdrachten of wettelijk verplichte verwerkingen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, indien u deze aan ons heeft verstrekt: voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Optimus Acorro verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: ras, indien u een foto op uw CV heeft geplaatst.

Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven en uw mening daarover te vragen, zowel door onszelf als voor de door ons, voor dat doel, in te schakelen derden. Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@optimus-acorro.nl

Grondslagen
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Daarnaast is de grondslag wettelijke verplichting van toepassing, namelijk ten uitvoering van de belastingwet. Tot slot doen wij een beroep op de grondslag overeenkomst, namelijk wanneer wij CV’s en andere persoonlijke gegevens nodig hebben voor het indienst stellen van kandidaten bij derden of het uitvoeren van opdrachten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Optimus Acorro neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Beveiliging gegevens
Optimus Acorro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd om passende maatregelen te nemen.

Bij door ons genomen passende maatregelen kunt u denken aan technische maatregelen, zoals:
– Dataminimalisatie;
– Het beperken van bewaartermijnen;
– Het opslaan van persoonsgegevens op dropbox (en niet op lokale schijven);
– Een back-up van de data is opgeslagen;
– Elke bedrijfslaptop is voorzien van virusscanners;
– Een https/ssl beveiliging (encryptie) op de website;
– Het regelmatig vernieuwen van wachtwoorden.

Anderzijds kunt u ook denken aan door ons genomen organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals:
– Het creëren van informatieveiligheidsbewustzijn onder medewerkers;
– Geheimhoudings- en boeteclausules onder alle medewerkers;
– Verwerkersovereenkomsten met externe partijen;
– Het beperken van de kring medewerkers die toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens, zoals financiële gegevens, tot de personen die de gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden en enkel deze medewerkers toegang verlenen tot de gegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@optimus-acorro.nl.

Bewaren van gegevens
Optimus Acorro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In overeenstemming met de wetgeving bewaren wij gegevens omtrent arbeidsvoorwaarden gemiddeld 2 tot 7 jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst/opdrachtgeversverklaring. Gegevens verkregen gedurende de sollicitatieperiode zullen maximaal 4 weken worden bewaard, of 1 jaar met de toestemming van de sollicitant. Deze gegevens zijn noodzakelijk om eventuele samenwerkingen voort te zetten.

Inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens
U kunt ons verzoeken aan u mede te delen of, welke en hoe de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, in geval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Verwijdering kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Optimus Acorro. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit geldt ook bij het einde van een overeenkomst. Optimus Acorro wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Delen van persoonsgegevens met derden
Optimus Acorro verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Optimus Acorro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van Cookies
Wij gebruiken cookies om het gebruik van deze website makkelijker voor u te maken maar ook om het bezoek aan onze site te analyseren. Daarnaast maakt Google gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze website. Een cookie is een eenvoudig en heel klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Optimus Acorro maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten absoluut geen tot op personen te herleiden gegevens, maar worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt om de site nu en in de toekomst beter op uw behoefte te kunnen afstemmen. Zij zullen gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij u er op dat het uitzetten van cookies uw gebruik van onze website en diensten kan beperken. U kunt het gebruik van Google-cookies uitschakelen door naar de Google-afmeldingspagina https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl voor advertenties te gaan.

Bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. Op de pagina’s van Optimus Acorro heeft u de mogelijkheid om door de klikken naar websites van andere bedrijven. Optimus Acorro is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die bedrijven met uw persoonsgegevens omgaan. Optimus Acorro adviseert u daarom om goed het privacy statement van die bedrijven te lezen.

Wijzigingen
Optimus Acorro behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij raden u aan regelmatig dit privacy statement te controleren voor een mogelijke update.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over ons privacy beleid, neemt u dan contact op met Optimus Acorro.

Contactgegevens:
Website: https://www.optimus-acorro.nl/
E-mail: info@optimus-acorro.nl
Postadres: Postbus 1156
3300 BD Dordrecht
Telefoon: 010 – 210 44 46
Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

201805V01

Top